Góc nhìn nhà quản trị: 9 bí mật mà công ty không bao giờ muốn bạn biết

Góc nhìn nhà quản trị
9 bí mật mà công ty không bao giờ muốn bạn biết
Jul 31st 2011, 09:55

Có một vài điều bạn có lẽ đã biết. Nhưng có những điều mà công ty không muốn bạn biết. Ví dụ như, công ty nào cũng lập một danh sách đen những nhân viên sẽ bị sa thải và kiểm soát nhân viên bằng cách đọc email của họ.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.
If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc Thêm

© Copyright 2017 | Distributed By VN Blogger | Designed By Way2themes