Góc nhìn nhà quản trị: Ernst & Young - Uy lực của sự phân minh

Góc nhìn nhà quản trị
Ernst & Young - Uy lực của sự phân minh
Jul 31st 2011, 12:03

Bí quyết thành công của Ernst & Young không phải ở chỗ gây dựng thương hiệu trên lĩnh vực kiểm toán, mà chính ở chỗ biến kiểm toán thành thương hiệu, để thương hiệu của mình được coi là sự hiện thân của kiểm toán.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.
If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc Thêm

© Copyright 2017 | Distributed By VN Blogger | Designed By Way2themes