Tiêu điểm: Kéo, không kéo, lại kéo...

Tiêu điểm
Kéo, không kéo, lại kéo...
Jul 27th 2011, 00:00

Khi Bộ Thông tin - Truyền thông quyết định phương án tăng độ dài số di động cũ từ 10 số lên 11 số thì các mạng di động sẽ giữ được đầu số cũ.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.
If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc Thêm

© Copyright 2017 | Distributed By VN Blogger | Designed By Way2themes